Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Katedra i Zakład Fizjologii

   Collegium Anatomicum
   
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
    tel/fax. 61 854 65 40
    e-mail: fizjologia@umed.poznan.pl

 

 

Historia Pracownicy Dydaktyka Badania Publikacje Aktualności Kontakt iformacje dla studentów  

 

Charakterystyka przedmiotu

Fizjologia jest jedną z podstawowych dyscyplin biologii. Jej nazwa wywodzi się od greckich słów physis i logos, co oznaczało szeroko pojętą naukę o przyrodzie. Współczesna fizjologia jest nauką o czynnościach żywych organizmów, która dąży do wyjaśnienia roli czynników fizycznych i chemicznych odpowiedzialnych za pochodzenie życia oraz przebieg procesów życiowych. Bada ona funkcje życiowe i wyjaśnia wzajemne ich zależności oraz przystosowanie do aktualnych warunków środowiska zewnętrznego, w dążeniu do zachowania stałości warunków środowiska wewnętrznego (homeostazy ustroju).

Opierając się na naukach morfologicznych fizjologia zapoznaje studiujących z następującymi zagadnieniami:

 

homeostaza płyny ustrojowe, gospodarka kwasowo-zasadowa, termoregulacja
Układ hormonalny organizacja układu dokrewnego, mechanizmy wydzielania hormonów, działanie na komórkę docelową, receptory hormonów, transport we krwi, unieczynnianie; podwzgórze, przysadka mózgowa, szyszynka, fizjologia rozrodu, tarczyca, przytarczyce; gospodarka wapniowo-fosforanowa, nadnercza,trzustka.
Układ nerwowy komórka nerwowa, pobudliwość i pobudzenie, potencjał spoczynkowy i czynnościowy, synapsy nerwowe, przewodnictwo nerwowe, odruchy, regulacja ruchów i postawy ciała, czucie i percepcja, receptory czuciowe, czucie teleceptywne, eksteroceptywne, proprioceptywne, interoceptywne, narządy
zmysłów, neurofizjologiczne podstawy zachowania się, czuwanie i sen, rytmy biologiczne, autonomiczny układ nerwowy, część współczulna i przywspółczulna.
Układ mięśniowy mięśnie poprzecznie prążkowane i gładkie.
Krew hemopoeza, fizjologia krwinek, hemostaza, układy grupowe krwi.
Układ krążenia serce - elektro-fizjologia i elektrokardiografia, hemodynamika serca, krążenie obwodowe, regulacja przepływu krwi, metody badania układu.
Układ oddechowy oddychanie zewnętrzne i wewnętrzne, drogi oddechowe, mechanika oddychania, wymiana gazowa w płucach, krążenie krwi, transport gazów, nerwowa i chemiczna regulacja oddychania.
Układ pokarmowy trawienie i wchłanianie, czynności ruchowe i wydzielnicze, fizjologia żywienia człowieka.
Układ moczowy rola nerek w tworzeniu moczu i w gospodarce kwasowo-zasadowej, czynność wewnątrzwydzielnicza nerki.
Fizjologia wysiłku fizycznego

 

W obrębie fizjologii wyodrębnia się wiele działów - jednym z nich jest fizjologia człowieka, która dzieli się z kolei na fizjologię prawidłową, zwaną niekiedy fizjologią lekarską oraz na fizjologię patologiczną (fizjopatologię).

Fizjologia prawidłowa zajmuje się badaniem czynności zachodzących u ludzi zdrowych i określeniem tzw. norm fizjologicznych. Odstępstwa od tych norm mogą wskazywać na stan choroby. Rozpoznanie, ocena i zrozumienie istoty choroby, a także leczenie osoby nią dotkniętej wymagają gruntownej znajomości fizjologii prawidłowej. Stanowi ona podstawę studiowania medycyny - przede wszystkim dyscyplin klinicznych.

W nauczaniu fizjologii oprócz wykładów podstawową rolę pełnią ćwiczenia poprzedzone seminariami. Podczas ćwiczeń studenci prowadzą doświadczenia laboratoryjne i zapoznają się z metodami badań czynności ustroju człowieka stosowanymi w klinikach.

Cele kształcenia

Poznanie podstawowych funkcji i procesów regulujących przebieg czynności życiowych człowieka w stanie zdrowia; opanowanie umiejętności odróżniania ich od przebiegu nieprawidłowego, chorobowego; rozumienie powiązań fizjologii z dyscyplinami klinicznymi.

Po zakończeniu studiowania „Fizjologii człowieka” student powinien:

  1. Opisać przebieg podstawowych funkcji życiowych człowieka
  2. Znać mechanizmy regulujące i kontrolne procesów fizjologicznych
  3. Znać podstawowe normy fizjologiczne
  4. Określić ogólne skutki zaburzeń funkcji życiowych człowieka
  5. Znać podstawowe metody badania funkcji życiowych człowieka